Druh štátnej služby

dočasná štátna služba na voľné štátnozamestnanecké miesto odborníka, ktorý je dočasne potrebný na plnenie úloh štátnej služby

 

Najnáročnejšia činnosť

Tvorba stratégie a štátnej politiky vo vymedzenej oblasti na úrovni ministerstva.

 

Bližšie určená najnáročnejšia činnosť

Počas trvania národného projektu „Budovanie a rozvoj kapacít analytických útvarov na vybraných ústredných orgánoch štátnej správy“, ktorý bude financovaný z OP EVS, od nástupu po dobu trvania projektu sa v spolupráci s vecne príslušnými útvarmi ministerstva a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy podieľa na príprave, implementácii a realizácii národného projektu, ktoré zahŕňajú:

  • odhaľovanie príčin, hľadanie súvislostí a navrhovanie riešení kľúčových problémov v súvislosti s hospodárskym vývojom,
  • hodnotenie navrhovaných a realizovaných politík, regulácií a investícií rezortu,
  • monitoring a analýza celonárodných a celospoločenských trendov,
  • príprava analytických podkladov pre strategické a koncepčné materiály rezortu,
  • definovanie návrhov, riešení a odporúčaní vo väzba na pripravované a realizované politiky a legislatívne zámery rezortu,
  • analyzovanie ekonomických dopadov navrhovaných opatrení a hodnotenie už existujúcich s dôrazom na návrh zlepšení,
  • sledovanie ukazovateľov, komparácia a vyhodnocovanie vybraných indikátorov v celoštátnom a medzinárodnom kontexte,
  • príprava dátových zostáv podľa požiadaviek analytických úloh,
  • definovanie štatistických údajov potrebných pre analytickú činnosť centra a vypracovanie metodiky riadenia,
  • vytváranie databáz a návrhy zlepšujúcich opatrení na evidenciu štatistických údajov pre potreby efektívneho vykazovania a reportovania informácií.

 

Pravidelné miesto výkonu štátnej služby

Bratislava - mestská časť Ružinov

 

Vzdelanie

vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

 

Vyžaduje sa zdravotná spôsobilosť

Áno

 

Vyžaduje sa ovládanie cudzieho jazyka

Anglický (B2 – Úroveň stredne-pokročilá)

 

Vyžaduje sa odborná prax

1 rok

 

Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami

nevyžaduje sa

 

Ďalšie požiadavky

Schopnosť tvoriť koncepcie a analytické dokumenty, analytické a koncepčné myslenie, koncepčný a systematický prístup, všeobecný ekonomický prehľad, najmä v oblastiach v gescii rezortu hospodárstva, znalosti s prácou s dátami, samostatnosť v rozhodovaní, adaptabilita, flexibilita, spoľahlivosť, prezentačné schopnosti, komunikačné a organizačné schopnosti.

Znalosť Ústavy Slovenskej republiky, zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, znalosť z kodifikovanej podoby slovenského jazyka, zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

Požaduje sa mierne pokročilá znalosť práce s programom MS Excel, vítané sú skúsenosti so štatistickým softwarom.

 

Viac informácií: https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/28008

 

Žiadosť o zaradenie do výberového konania