Kontakt

Ekonomická univerzita v Bratislave - Kariérne centrum

Dolnozemská cesta 1/b

852 35 Bratislava

Slovenská republika

 

tel.: +421 2 6729 5356

mob.: +421 905 515 063

e-mail:  

IČO: 00 399 957

DIČ: 2020879245

IČ DPH: SK2020879245

 

IBAN: SK34 8180 0000 0070 0007 4503

Banka: Štátna pokladnica

BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX 

Právna forma: Verejnoprávna inštitúcia zriadená zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách ako verejná vysoká škola

Máte otázky?

e-mail: , tel: +421 2 6729 5356

Please make sure that, re-captcha pluging is enabled